PROGRAMA SUMANT PER SANT JUST

ENTESA JuntsxCat + Plataforma Alcaldia Republicana (PAR)

La PAR i Junts per Catalunya, d’acord amb les assemblees respectives, han decidit sumar per concórrer a les eleccions municipals de Sant Just Desvern de maig de 2019. El nostre lema serà «SUMANT PER SANT JUST».

Ho fem des de l’orgull i sentiment de pertinença a un gran poble com és Sant Just. L’esperit de l’1 d’Octubre ens corre per les venes i ens empodera. Aquest és un poble que s’aixeca, que lluita, que s’implica i que aconsegueix fer realitat el que es proposa, i les persones que conformem aquesta llista volem contribuir a fer-ho possible.

Volem preservar tot el que hem aconseguit. Volem que les persones que vinguin a viure a Sant Just tinguin, en el mínim de temps possible, aquest mateix orgull de pertinença, que s’impliquin en la vida del poble i en tot el teixit associatiu, que és molt ric i variat. Volem que els santjustencs trobin els serveis que es mereixen i que aquests no es degradin. 

Preservarem, per descomptat, el patrimoni natural i garantirem la biodiversitat de la Vall. Ens adherim a l’agenda 2030 de l’ONU per al desenvolupament sostenible del planeta.

Volem avançar junts al costat de les persones que més ho necessitin, perquè un gran poble com Sant Just no pot permetre que ningú quedi enrere per qüestions econòmiques o de qualsevol altre tipus. 

En un futur pròxim serem molts més santjustencs. Gestionarem el canvi amb transparència i amb la participació i la implicació de tothom, antics i nous veïns, posant sempre per davant els seus interessos. Aquest creixement serà sostenible i amigable per als ciutadans de Sant Just. Per això sumem, JxCat i la PAR, per aconseguir-ho.

Hem fet un equip compromès i professional al vostre servei, que escolta, que pren nota i que actua. Un equip emprenedor que vol trencar les inèrcies de 36 anys de mandat del tripartit del PSC, ERC i Iniciativa/Movem. Un equip que vol aplicar els valors republicans des de les arrels de la casa de tothom, l’Ajuntament. Un equip on el lideratge femení queda palès.

L’esperit de les dones i homes de Sant Just de l’1 d’Octubre va ser molt clar. Aquell dia potser vau trobar a faltar algú, al carrer amb vosaltres; amb aquesta candidatura, això no passarà. Estem plenament convençuts que el món local ha de tenir i tindrà un gran paper i una gran responsabilitat en l’assoliment dels objectius nacionals de Catalunya.

Nosaltres hem decidit SUMAR. Ara et demanem a tu que t’incorporis a la suma; val la pena. Com sempre, ara i en el futur, TU DECIDEIXES.

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS

Per un poble més pròsper i segur i amb una administració transparent

Transparència

Complir efectivament al 100% la Llei de transparència i fer accessible la informació. 

Convocar el veïnat per retre-hi comptes del compliment del programa

Publicar tota la informació relativa als concursos públics i també als contractes menors.

Fer públiques les subvencions aprovades: criteris aplicats, entitats beneficiades i imports, i també sol·licituds no ateses.

Publicar la informació completa dels convenis signats i les obligacions econòmiques que comporten.

Fer públiques les agendes i les despeses dels membres del govern municipal.

L’equip municipal treballarà amb visió conjunta, i no en compartiments estancs.

Participació

Fer uns pressupostos participatius: 200.000 euros de pressupost en inversions.

Trencar l’opacitat dels projectes municipals informant la ciutadania i implicant-la en la seva gestió, des de les bases del projecte fins a la valoració dels resultats.

Establir un pla estratègic i revisar, si s’escau, el reglament de participació.

Convocar la ciutadania per informar i recollir suggeriments de cara al Pla d’Actuació Municipal per al proper exercici.

Promoure la participació ciutadana en el desenvolupament urbanístic i els eixos comercials del poble.

Promulgar un reglament de consultes.

Establir la Bústia de Millora, en la qual els ciutadans puguin manifestar el seu descontentament en la percepció dels serveis municipals i fer propostes de millora, que es publicaran anònimament al web.

Càrrecs electes

Establir una limitació de 12 anys en el govern municipal i de 8 anys en un mateix càrrec electe.

Garantir que el regidor de barri sigui el mateix durant tota la legislatura i que es converteixi en l’únic interlocutor vàlid.

Impedir que els càrrecs electes tinguin dedicació total.

Impostos – economia

Congelar els impostos durant els 4 anys.

Buscar fórmules conjuntament amb el mercat i el comerç local per tal que puguin formar part de plataformes online

Impulsar la sobirania fiscal. Pagar els impostos a l’Agència Tributaria Catalana.

Reduir l’IBI a les famílies nombroses i amb pocs recursos.

Treballar prioritàriament amb serveis financers de Banca Ètica.

Relació de l’administració amb els ciutadans

Publicar guies pràctiques per facilitar la comprensió dels tràmits de l’Ajuntament.

Fer fàcils els tràmits presencials i online.

Posar a disposició dels interessats un servei d’assistència telefònica gratuïta destinat a guiar i ajudar ciutadans i empreses en la realització de qualsevol tràmit municipal.

Establir la figura de l’acompanyant del ciutadà: persona que ajuda i orienta en els tràmits administratius.

Fomentar que els diferents departaments es coordinin per tal de garantir un únic tràmit al ciutadà.

Comunicació

Transformar la comunicació de l’Ajuntament.

Crear el Consell de Comunicació Municipal.

Reformar el butlletí, la ràdio i el web. 

Tenir una presència més activa i àmplia a totes les xarxes socials.

Instal·lar cartells informatius dinàmics (pantalles) als carrers o edificis de l’Ajuntament, centres cívics i punts d’informació.

Crear el portal de suggeriments i queixes al web municipal.

Fer del web municipal el portal del ciutadà, redissenyant-lo per fer-lo més fàcil i amigable.

Publicar una guia del comerç i dels serveis de Sant Just i de les entitats i la seva oferta.

Activitat econòmica i comerç local

Crear l’oficina d’emprenedoria i reempresa (per garantir al llarg del temps l’activitat d’aquelles empreses que siguin econòmicament viables).

Subvencionar la quota d’autònom durant el primer any.

Crear un viver d’empreses.

Potenciar l’assessorament per a persones que vulguin emprendre.

Establir mesures per afavorir l’activitat econòmica a Sant Just i facilitar tràmits i promoure l’obertura de comerços i activitats a peu de carrer que donin vida als barris.

En igualtat de condicions i amb ple respecte a la normativa de contractació pública, prioritzar la contractació de serveis i subministraments a empreses del país i al comerç local.

Establir criteris per a la validació dels proveïdors de l’Ajuntament.

Iniciar un procés participatiu per analitzat avantatges i desavantatges de l’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).

Pla comercial que defineixi els eixos comercials i com potenciar-los.

Assessorar, acompanyar i ajudar el comerç a adaptar-se amb èxit al canvi d’hàbits de compra cap al comerç on-line

Promoure l’ocupació de locals que faci temps que estan buits amb altres activitats que donin vida al barri: professionals liberals, tallers artesanals, petits negocis, centres de formació, etc.

Seguretat

Ampliar el nombre d’efectius de policia.

Incrementar els controls preventius.

Millorar la seguretat viària, començant pels llocs on hi ha més problemes.

Millorar la coordinació entre els Mossos i la Policia Local.

Instal·lar més mitjans dissuasius (càmeres).

Millorar l’enllumenat públic per millorar la seguretat als carrers.

Adequar les normes urbanístiques per poder millorar la seguretat i prevenir el risc d’incendis instal·lant tanques de seguretat, netejant franges, etc.

Crear un pla de seguretat específic per barris.

Establir la figura de policia de barri.

TERRITORI

Per un Sant Just més amable i ordenat.

Mobilitat

Augmentar la freqüència del transport en autobús, les rutes i els horaris festius, sense renunciar a l’arribada del metro.

Negociar amb ATM i Consell Comarcal i organitzar un procés participatiu sobre l’arribada del metro a Sant Just.

Potenciar el transport públic entre els barris i altres àrees urbanes i municipis; millorar les connexions amb els especialistes sanitaris de Cornellà, la Renfe de Sant Feliu i la de Sant Joan Despí. 

Implantar el transport a demanda en barris com Can Candeler i la Miranda, una fórmula ecosostenible i ja provada amb èxit en altres poblacions.

Utilitzar el projecte de connectivitat que potencia l’AMB dins l’àrea metropolitana.

Vetllar perquè el tramvia per la carretera no sigui un tall a la cohesió del barri. 

Potenciar la integració de la B-23 a la xarxa metropolitana com a solució a la circumval·lació rodada de Sant Just.

Estudiar la construcció del Pont Mas Lluí–Blasco de Garay (per sobre de Frigicoll) per garantir l’accés a Mas Lluí mitjançant un vial elevat.

Crear el Just Escola, un bus escolar de Mas Lluí a les escoles i la llar d’infants.

Senyalitzar adequadament barris, eixos comercials i equipaments i punts d’interès del poble.

entar les places d’aparcament al barri centre i dotar de places per a residents (zona verda) tots els barris. Habilitar places per a minusvàlids.

Assolir la supressió total de barreres arquitectòniques a la via pública.

Desenvolupament del «Sant Just Intel·ligent i Sostenible» (Smart City), amb semàfors amb temporitzador, fanals amb energia solar i substituint progressivament elements urbans per d’altres de tecnologia més actualitzada i respectuosa amb el medi ambient.

Dotar Sant Just de punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

Millorar la seguretat dels carrils bici i crear biciaparcaments segurs.

Crear un Park & Ride: aparcament dissuasiu per fomentar l’ús del transport públic.

Urbanisme 

No es pot ordenar el municipi a base de modificacions puntuals de planejament que només donin resposta a interessos d’una part reduïda de la població. Cal preveure les vies principals de circulació i els equipaments complementaris i adequats al creixement del poble. Cal «relligar» el poble, connectant els diferents sectors i barris.

Repensar el planejament general: creació d’una plataforma ciutadana o procés participatiu que faci arribar la veu i els interessos dels veïns en matèria d’urbanisme

Crear unes bases paisatgístiques i arquitectòniques com a documents de referència per als projectes municipals oberts a concursos nacionals i internacionals, establint alçades màximes dels edificis en funció de les zones i preservant la imatge urbana de les àrees històriques.

Evitar la transformació del sòl industrial en residencial, assegurar un model industrial sense impacte ambiental, propi de la segona corona, i afavorir la transició cap a una indústria tecnològicament avançada i d’alt valor afegit (clúster de nous sectors)

Dignificar l’entrada a Sant Just per l’autopista (per exemple, en col·laboració amb artistes locals).

Preservar i recuperar sòl d’equipaments en localitzacions properes als nous desenvolupaments urbans.

Garantir el destí públic de les plusvàlues generades pels nous desenvolupaments urbanístics

Vetllar perquè el compliment dels convenis urbanístics, com és el cas de la Vall, no justifiqui un increment desmesurat de nou sòl residencial i unes densitats i alçades dels edificis inapropiades per al model urbà que volem.

Prioritzar la qualitat paisatgística, ambiental i arquitectònica, per un municipi amb qualitat arquitectònica reconeguda.

Reurbanitzar els accessos a Sant Just des de la B-23.

Transformar la carretera en un passeig i equipar-la de mobiliari urbà

Explicar i informar detalladament de l’evolució de les obres públiques.

Exigir el compliment dels calendaris, amb penalitzacions i control dels sorolls.

Eliminar cablejat en superfície aprofitant els arranjaments dels carrers (per exemple Sant Josep).

Nova escola bressol pública a Mas Lluí, compartida amb Sant Feliu.

Construcció d’un pàrquing de suport al barri centre i un altre a Mas Lluí.

Transformar l’equipament de Can Candeler en un espai de barri, centre d’interpretació ambiental i porta de Collserola i dotar-lo d’un espai per museïtzar la història de Sant Just.

Fer que cada barri tingui el seu espai social autogestionat pels veïns: Centre Cívic Soledat Sans a Mas Lluí, local AVV la Plana-Bellsoleig, la Miranda, baixos del nou edifici de lloguer de Can Modolell…

Habitatge

Posar el planejament al servei de la ciutadania per determinar el ritme de creixement.

Vetllar perquè el ritme de creixement es basi més en les necessitats d’habitatge de la població local que en el negoci immobiliari.

Promoure un habitatge assequible de lloguer per a diferents segments de població: joves, gent gran, famílies...

Garantir l’execució pública o mitjançant la cessió a cooperatives o entitats de foment de l’habitatge assequible.

Medi ambient i paisatgisme

Potenciar Sant Just Vila Florida i amb qualitat mediambiental.

Pla lumínic: Potenciar la instal·lació d’energies alternatives. Substituir l’enllumenat general per un altre de més sostenible. Millorar i unificar l’enllumenat a tot el poble.

Garantir un control més estricte de la contaminació sònica.

Garantir un control més estricte de la contaminació de l’aire per emissions del trànsit i les indústries.

Potenciar la recollida selectiva de residus i promoure accions Cap al Residu Zero.

Millorar la neteja dels carrers i el manteniment dels parcs a TOT el municipi.

Mantenir els arbres en bones condicions a tot el municipi.

Millorar la recollida d’escombraries

Incrementar el nombre de correcans i de papereres amb apartat per a excrements de gossos.

Ampliar els horaris i serveis de la deixalleria.

Preservar i potenciar la biodiversitat de la vall de Sant Just, conservant àrees agrícoles, netejant canyissars, afavorint el bosc de ribera i preservant les espècies locals. 

Racionalitzar l’accés a la vall, tant pel que fa al trànsit rodat com a l’ús dels senders actuals.

Crear una comissió sobre la Conservació de la Biodiversitat que elabori un pla d’actuació a curt, mitjà i llarg termini.

Difondre i promoure la cultura de les 3 erres del reciclatge: reduir, reciclar, reutilitzar.

SERVEIS A LES PERSONES 

Les persones al centre de tot

Serveis socials

Ampliar el trams de les ajudes socials a les famílies segons la renda: beques per al menjador, colònies, llar d’infants i activitats extraescolars. 

Crear beques d’estudi per a gent jove que dediqui part del seu temps a tasques socials.

Mantenir un parc d’habitatge per a emergència social. 

Mantenir el parc públic d’habitatge exercint el dret de tempteig i retracte.

Oferir suport a les persones migrants.

Adaptar l’entorn i els serveis perquè les persones grans visquin amb seguretat. 

Crear un espai d’acollida i de relació amb les persones migrants que arriben a Sant Just per facilitar la convivència i la cohesió social. 

Potenciar el voluntariat.

Oferir suport i acompanyament a les víctimes de violència de gènere i promoure campanyes de sensibilització. Facilitar el dia a dia.

Oferir orientació jurídica a les famílies en situació de risc en matèria d’habitatge. 

Propiciar un grup de voluntaris que acompanyin la gent que està sola a fer gestions, tràmits, etc.

Redactar i donar a conèixer proactivament la Carta de serveis a la gent gran.

Destinar els recursos necessaris per atendre les situacions d’emergència social pel que fa l’habitatge, aliments, etc.

Potenciar les entitats socials com a agent clau de la vertebració de la societat.

Joves

Potenciar trobades amb altres casals de joves del Baix Llobregat.

Promoure la difusió d’ofertes de feina i formació per a joves.

Augmentar el suport a les entitats juvenils.

Crear equipaments socials juvenils que ajudin a la cohesió.

Oferir cursos de formació i xerrades sobre temes que els afectin: internet segur, prevenció i consum de drogues, xarxes socials...

Informar de les oportunitats i beneficis del voluntariat.

Crear beques d’estudis i generar una borsa de treball juvenil en condicions laborals dignes. 

Fomentar que un percentatge de l’administració municipal estigui ocupat per joves. 

Buscar sortides semiprofessionals o d’aprenentatge als joves d’entre 15 i 20 anys.

Treballar intensament per trobar solucions al problema del consum de drogues i alcohol, amb un pla de prevenció que ofereixi assessorament i suport tècnic. 

Potenciar l’activitat educadora dels serveis policials. Els expedients sancionadors hauran de ser en forma de servei a la comunitat.

Feminisme

Treballar per una igualtat sense excuses.

Implementar els acords que es recullen a la moció que declara Sant Just Municipi d’Implantació de la Igualtat Salarial Real dins de tots els àmbits de l’Ajuntament.

Promoure una selecció de personal amb perspectiva de gènere.

Treballar per fer possible que les empreses vinculades a l’Ajuntament tinguin un pla d’igualtat.

Fomentar actuacions conjuntes amb els centres educatius perquè es treballi la igualtat de gènere des de la llar d’infants, a les escoles de primària i a l’institut. En aquest sentit, treballar de manera coordinada amb el programa Ciutat Educadora.

Implantar la transversalitat de les polítiques feministes en tots els àmbits municipals: recursos humans i en totes i cada una de les regidories.

Consolidar la pràctica esportiva entre les nenes i les adolescents.

Aconseguir lideratges esportius femenins.

Visualitzar tots els grups de DONES del municipi, donant veu i promocionant les seves iniciatives per aconseguir la plena igualtat de la dona en tots els àmbits.

Ampliar la dotació del pressupost destinada al pacte local contra la violència masclista en totes i cadascuna de les seves manifestacions.

Garantir els recursos per lluitar, prevenir i educar per erradicar la violència masclista.

Salut

Negociar amb la Generalitat per ampliar serveis que ofereix el CAP

Oferir tallers continus de salut per a la població, en col·laboració amb el CAP.

Esports

Potenciar les entitats esportives com a agent clau de la vertebració de la societat.

Impulsar una coordinadora d’entitats esportives i un Pla Esportiu de Sant Just.

Adequar les instal·lacions esportives d’acord amb el Pla Estratègic d’Equipaments de Novembre de 2018 de la Diputació per a una població de 23.000 habitants. 

Estudiar les necessitats d’espai de les entitats de lleure actiu i educatiu per a la realització de les seves activitats. 

Potenciar l’ús dels parcs existents (i de nova creació en zones poc dotades) per a la pràctica ludicoesportiva dels més petits.

Promoure beques per als nens/joves perquè ningú es quedi sense practicar esport per manca de recursos. Revisió dels preus del CEM La Bonaigua. 

Vetllar perquè les instal·lacions esportives s’adaptin a les necessitats de tots els possibles practicants i per adequar els horaris a la conveniència dels practicants.

Vincular activitats socials esportives i de salut a Collserola tenint en compte la normativa del parc. Vetllar perquè no es produeixin pràctiques poc respectuoses amb l’entorn.

Fer nou pavelló i tancar la pista de la Bonaigua.

Fomentar l’esport femení.

Revisar els preus del CEM La Bonaigua.

Ampliar el camp de futbol. Obrir-hi un accés per Narcís Monturiol i mantenir l’accés de vianants pel carrer Cervantes. Implantar pantalles de protecció acústica per garantir la bona convivència amb els veïns.

Cultura

Convertir la cultura en un tronc transversal i fonamental de la comunitat

Augmentar significativament el pressupost de Cultura per poder implementar polítiques de cultura popular i de cultura professional.

Professionalitzar la gestió cultural.

Portar la cultura als diferents barris a través de l’Ateneu de Barri.

Crear un espai d’oci al Pont Reixat.

Ampliar la Biblioteca amb un nou edifici, ampliar-ne el fons i dotar-la de més recursos. Mentre no sigui realitat aquest nou equipament, caldria fer una ampliació de l’actual.

Adherir-se al BiblioLab, la biblioteca transgeneracional. https://www.diba.cat/web/biblioteques/bibliolab.

Ampliar els horaris de la biblioteca i els períodes d’obertura i serveis.

Gestionar el Consell Municipal de Cultura mitjançant una corporació d’entitats, professionals i electes.

Fer de Sant Just un referent cultural al Baix Llobregat i a Catalunya.

Crear interseccions i sinèrgies en l’àmbit de cooperació i solidaritat per dur a terme activitats interculturals.

Estudiar la possibilitat d’organitzar festivals musicals on es puguin convidar artistes d’altres latituds culturals.

Formar part de l’itinerari/circuit Escenari de la Diputació de Barcelona.

Promoure premis, beques, estades artístiques i intercanvis culturals.

Realitzar un gran acte cultural al mes.

Convertir l’Ateneu en un centre cultural d’excel·lència amb una col·laboració publicoprivada (Ateneu, Centre de Cultura).

Rehabilitar i transformar la Sala Gran de l’Ateneu en un espai on poder oferir « grans obres » en el camp del Teatre, la Música, el Cinema, incloent-hi també una oferta infantil (dissabtes tarda i diumenges).

Compartir la gestió de continguts i equipaments en equips mixtos de professionals i gent del poble, com El Galliner de Manresa pel que fa al Teatre o el CineBaix en el cas del Cinema.

Crear els ateneus de barri, aprofitant els centres cívics actuals i els nous que es crearan.

Vetllar perquè cada barri tingui el seu propi equipament de cohesió social i lliure socialització.

Avaluar la tasca realitzada des dels diferents equipaments públics.

Revisar el recent Pla d’Acció Cultural.

Enfortir les entitats culturals.

Fer que els recintes de Can Ginestar i Can Freixes estiguin dedicats a les entitats del poble.

Crear la Coordinadora d’Entitats per donar suport a les entitats en l’àmbit logístic, operatiu i administratiu.

Dedicar a les entitats l’espai ocupat actualment per la policia local quan estigui acabat el nou edifici previst.

Reivindicar la nostra història i patrimoni: rehabilitar Can Candeler i fer-hi la seu de l’AVV i de la Porta d’Entrada a Collserola.

Rehabilitar Can Freixes i fer-hi un museu de la història de Sant Just o un casal d’entitats.

Potenciar la difusió i el manteniment de monuments i espais històrics com el Molí Fariner, el Refugi, la Penya del Moro, masies, parcs...  

Dotar de més recursos l’arxiu per fomentar la investigació i l’elaboració d’estudis amb els fons locals de l’arxiu, amb interrelació amb la biblioteca.   

Promocionar publicacions relacionades amb la història, la cultura i els costums, de Sant Just.

Publicar el fons de l’arxiu en un web amigable i de fàcil accés a l’estil de l’organització Memòria. cat http://www.memoria.cat//.

Activar les rutes històriques com a rutes singulars, per posar en valor el patrimoni històric.

Incrementar la generació d’activitat cultural pròpia i la participació ciutadana en les activitats programades.

Obrir i ampliar l’oferta de tallers creatius per a la gent gran al centre social del Mil·lenari, a l’Institut, al Casal de Joves, etc.

Promoure les arts visuals i plàstiques i del disseny: exposicions en indrets variats (llibreries, bars, mostres, fires).

Recuperar l’art cinematogràfic a través de l’establiment d’un Cinema.

Potenciar l’activitat cultural i d’oci a l’espai del damunt del Mercat.

Instaurar els reconeixements locals com el de « fill predilecte » o « fill adoptiu » , a través de processos participatius

Multiplicar l’efecte de l’experiment dut a terme per Carme Malaret: que cada casa sigui dipositària d’una obra d’art per un període de temps.

Explicar l’historia de Sant just, fets i personatges, per mitja de representacions escultòriques i pictòriques als espais i edificis públics del municipi.

Crear una residència d’artistes.

Crear un festival ambiciós que esdevingui de referència en el camp nacional des de l’inici i amb ambició internacional des de la 3a edició.

Treballar la cultura per blocs d’edat, tant la popular com les propostes professionals.

Fomentar noves formes d’expressió cultural.

Impulsar la creació d’associacions i/o col·lectius d’artistes i donar-los visibilitat.

Convidar els artistes a fer d’assessors i a participar de manera activa en la programació d’activitats al poble.

Fomentar la música al poble: actuacions els dies de festa de grups de diferents estils, promoció dels Tallers de Música de Sant Just, concursos de música.

Creació d’espais on els artistes, emergents i professionals, i les persones que volen apropar-se al món de l’art, puguin crear i compartir els seus coneixements, així com generar emprenedoria. (Explorar la viabilitat d’habilitar locals en desús i intentar un sistema de pagament per ús, a preu social, o d’altres mecanismes.)

Apropar l’art a les escoles, l’Institut i el Casal de Joves (tallers, xerrades, visites, intercanvis, premis…

Fomentar la participació a les activitats i la seva difusió a través del butlletí.

Educació>

Impulsar la innovació pedagògica i identificar les bones pràctiques. Facilitar la coordinació i l’intercanvi entre els centres educatius.

Potenciar l’ús dels espais públics de les escoles per fer activitats i jocs, fora dels horaris lectius.

Millorar de manera continuada les instal·lacions de les escoles i de l’Institut.

Promoure actuacions conjuntes amb els centres educatius per millorar el rendiment escolar, disminuir l’abandonament i el fracàs escolar i estimular la continuïtat en els estudis.

Becar fins a 50 euros al mes tots els nens i nenes fins als tres anys que vagin a una escola bressol de Sant Just.

Creació d’una granja escola d’educació ambiental a la granja de cabres i ovelles de Collserola.

Col·laborar amb el Centre d’Arts Gràfiques Antoni Algueró per tal d’oferir formació en l’àmbit de la informàtica (3D, jocs, etc.).

Augmentar les sinèrgies dels clubs esportius i les entitats culturals amb les escoles.

Estudiar les necessitats per valorar si cal crear una nova escola bressol a més de la de Mas Lluí.

1 d’Octubre

Posar als centres de votació plaques commemoratives dignes.

Commemorar la data amb un acte organitzat per l’Ajuntament.

Posar el nom a un carrer (per exemple, la carretera Reial des de Sant Feliu fins al Walden).

Posar un cartell de l’AMI i senyeres a l’entrada del municipi.